MOTUL TR İLERİ TEKNOLOJİ OTOMOTİV VE ENDÜSTRİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GİZLİLİK POLİTİKASI
Son Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
MOTUL TR İLERİ TEKNOLOJİ OTOMOTİV VE ENDÜSTRİ TİCARET A.Ş. (“MOTUL” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, MOTUL TR İLERİ TEKNOLOJİ OTOMOTİV VE ENDÜSTRİ TİCARET
A. Ş. tarafından işbu Gizlilik Politikası (“Politika”) kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.
KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.
 

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)
A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir;
● Kimlik Bilgileri: Ad, soyad,
● İletişim Bilgileri: E-posta adresi, telefon numarası,
● Müşteri İşlem: Ziyaretçi’nin Şirket’e ilettiği mesaj ve konusu, mesaj ekleri,
● İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, çerez kayıtları, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.


A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir;
● Kullanıcılar tarafından yöneltilen abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
● İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve iletişim formunun doldurulması,
● 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
● İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
● Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
● Digital ortamda reklam ve tanıtım amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi.

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın A.II. başlığı altında yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile ve reklam, tanıtım gibi pazarlama iletişiminde kullanılmak üzere yurt içindeki iş ortakları ile paylaşılabilecektir.

A.IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz internet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
● Sizlerden aldığımız açık rızanız,
● Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,
● Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
● Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
Çevrimiçi ziyaretçilerimizin İletişim Formu doldurarak kendileriyle iletişime geçilmesini talep etmesi halinde, ticari elektronik iletilere ilişkin ilgili mevzuat yükümlülüklerimizi yerine getirmek kaydıyla kendileriyle ticari iletişim kurulabilecektir. Bu kapsamda, kendisiyle ticari iletişim kurulmasını talep etmeyen ziyaretçilerin buna dair kişisel verileri işlenmeyecek olup; yukarıdaki başlıklardaki ilgili kısımlar uygulanmayacaktır.
 

B. ÇEVRİMİÇİ MÜŞTERİ
B. I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket ile veya motul.com üzerinden gerçekleştirilen ürün satışları ve hizmetleri kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
i. Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, TCKN/VKN, pasaport numarası, medeni hal, doğum tarihi, doğum yeri, imza,
ii. İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), sosyal medya hesapları,
iii. Lokasyon Bilginiz: Konum bilgisi,
iv. Finans Bilgileriniz: Fatura/senet/çek/borç bilgisi, banka hesabı ve kart bilgileri, finansal performans bilgileri, malvarlığı bilgileri,
v. Müşteri İşlem Bilgileriniz: Talep bilgisi, sipariş bilgisi,
vi. Müşteri Memnuniyeti ve Pazarlamaya İlişkin Bilgiler: Müşteri şikayet, talep ve teşekkür bilgileri,
vii. Risk Yönetimi Bilgileriniz: Tahsilat riski bilgileri, kredi ve risk bilgileri,
viii. Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, video, ses kaydı,
ix. Fiziksel Bilgileriniz: Beden ölçüsü,
x. Diğer Bilgileriniz: Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,
xi. Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi, araç model bilgisi, araç km bilgisi,
 

B. II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
● İş sürekliliğinin sağlanması,
● Müşteri bilgilerinin Şirket sistemine tanımlanması,
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
● Muhasebe işlemlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
● Resmi Kurum ve Kuruluşlara ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
● Seyahat organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,
● Müşterilere yönelik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,
● Risk analizi değerlendirmelerinin yapılması,
● Müşterilere yönelik toplantı ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
● Yardım faaliyetlerinin yürütülmesi,
● Dijital ortamlar da dahil olmak üzere her türlü mecrada reklam ve tanıtım amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi.
 

B. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın B. II başlığı altında yer alan amaçlarla yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, topluluk şirketlerine, yurtdışındaki; iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere, topluluk şirketlerine aktarılabilmektedir.


B. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
● Açık rızanızın bulunması,
● Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,


C- TEDARİKÇİ
C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
● Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN/VKN, imza,
● İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
● Finans Bilgileriniz: Fatura/senet/çek bilgileri, borç bilgisi, banka/hesap kart bilgileri,
● Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek bilgisi,
● Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf,
● Araca İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,
● Fiziksel Bilgileriniz: Beden ölçüsü


C.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
● Mal ve hizmet satın alım ve satış süreçlerinin yürütülmesi,Muhasebeye ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
● Lojistik faaliyetinin yürütülmesi,
● Bilgi teknolojileri süreçlerinin yürütülmesi.
● İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
● Mevzuattan doğan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
● Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
● Hukuk, dava ve idari işlerinin yürütülmesi,
● Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
● İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi.
 

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu İşbu Politika’nın C.II başlığı altında yer alan amaçlarla; yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, bayilerimize ve bankalara; yurtdışındaki tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.
 

C. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Şirket, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
● Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 

D- BAYİ VE İŞ ORTAĞI
I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
● Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, TCKN/VKN, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, doğum tarihi, doğum yeri, imza,
● İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi, sosyal medya hesapları, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP),
● Lokasyon Bilgisiniz: Konum bilgisi,
● Finans Bilgileriniz: Fatura, senet, çek ve borç bilgileri, banka hesabı ve kart bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri,
● Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, video, ses kayıtları,
● İş, Profesyonel Yaşam ve Eğitim Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, sicil numarası, çalışma/performans bilgileri, profesyonel/kişisel yetkinlikler,
● Fiziksel Özellik Bilgileriniz: Beden ölçüsü,
● Araca İlişkin Bilgileriniz: Araç plaka bilgileri,
● Diğer Bilgileriniz: Şirket adı ve görev tanımı,
● Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel sağlık bilgisi.
 

II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
● Noter ve Resmi Kurum işlemlerinin yapılması,
● Seyahat organizasyonlarının yürütülmesi,
● Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
● Satış sürecine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi,
● Bayilerin özel etkinlikler kapsamında ziyaret edilmesi,
●  Eğitim ve toplantı faaliyetinin yürütülmesi.
●  Dijital ortam da dahil olmak üzere her türlü mecrada reklam ve tanıtım amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi.

D. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın D.II başlığı altında yer alan amaçlarla yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, tedarikçilere, topluluk şirketlerine, yurtdışındaki; iştirak ve bağlı ortaklıklara ve tedarikçilere aktarılabilmektedir.


D. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 6, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
● Açık rızanızın bulunması,
● Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanın bulunması hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 

E-TEDARİKÇİ ÇALIŞANI
I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
● Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN, imza, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, pasaport numarası, uyruk, medeni hal, ehliyet, doğum tarihi/yeri,
● İletişim Bilgileriniz: Adres bilgileri, telefon numarası, e-posta adresi,
● Özlük Bilgileriniz: Ücret bilgisi, özgeçmiş bilgileri, , i, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları,
, profesyonel/kişisel yetkinlikler, yan hak ve menfaat bilgileri, eğitim seviyesi, diploma bilgileri, gidilen kurs bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, , meslek bilgisi, gelir seviyesi bilgileri,
● Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileriniz: Fotoğraf, video ve ses kayıtları,
● Fiziksel Bilgileriniz: Beden ölçüsü,
● Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi, araç model bilgisi, araç km bilgisi.


II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
●  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
● İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
●  Gümrük ve nakliye süreçlerinin yürütülmesi,
●  Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
●  Resmi Kurum ve Kuruluşlara ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
●  Eğitim ve toplantı faaliyetinin yürütülmesi.
●  Bilgi Teknolojileri süreçlerinin yürütülmesi.
 

E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu İşbu Politika’nın E.II başlığı altında yer alan amaçlarla yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, yurtdışındaki; iş ortaklarına ve tedarikçilere aktarılabilmektedir.


E. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Şirket, kişisel verilerinizi tedarik hizmeti aldığımız ya da iş ortağı olunan firmadan, Şirketimizde görev almanız sırasında doğrudan sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
● Açık rızanın bulunması,
● Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 

F- MÜŞTERİ
İ. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
i. Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, anne baba adı, TCKN/VKN, pasaport numarası, medeni hal, doğum tarihi, doğum yeri, imza,
ii. İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), sosyal medya hesapları,
iii. Lokasyon Bilginiz: Konum bilgisi,
iv. Finans Bilgileriniz: Fatura/senet/çek/borç bilgisi, banka hesabı ve kart bilgileri, finansal performans bilgileri, malvarlığı bilgileri,
v. Müşteri İşlem Bilgileriniz: Talep bilgisi, sipariş bilgisi,
vi. Müşteri Memnuniyeti ve Pazarlamaya İlişkin Bilgiler: Müşteri şikayet, talep ve teşekkür bilgileri,
vii. Risk Yönetimi Bilgileriniz: Tahsilat riski bilgileri, kredi ve risk bilgileri,
viii. Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, video, ses kaydı,
ix. Fiziksel Bilgileriniz: Beden ölçüsü,
x. Diğer Bilgileriniz: Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,
xi. Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi, araç model bilgisi, araç km bilgisi,
b. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
i. İş sürekliliğinin sağlanması,
ii. Müşteri bilgilerinin Şirket sistemine tanımlanması,
iii. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
iv. Muhasebe işlemlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
v. Resmi Kurum ve Kuruluşlara ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
vi. Seyahat organizasyonlarının gerçekleştirilmesi,
vii. Müşterilere yönelik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi,
viii. Risk analizi değerlendirmelerinin yapılması,
ix. Müşterilere yönelik toplantı ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
x. Yardım faaliyetlerinin yürütülmesi,
xi. Dijital ortamlar da dahil olmak üzere her türlü mecrada reklam ve tanıtım amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi.


F. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın F.II başlığı altında yer alan amaçlarla yurt içindeki; resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarına, tedarikçilere, topluluk şirketlerine, yurtdışındaki; iş ortaklarına, iştirak ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere, topluluk şirketlerine aktarılabilmektedir.

F. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5, 8 ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
● Açık rızanızın bulunması,
● Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 

G- POTANSİYEL MÜŞTERİ
I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;
● Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, TCKN/VKN,
● İletişim Bilgileriniz: Telefon numarası, adres bilgileri, e-posta adresi,
● Finansal Bilgileriniz: Fatura/borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri.
● Diğer Bilgileriniz: Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler,
● Araç Bilgileriniz: Araç plaka bilgisi, araç model bilgisi, araç km bilgisi.


II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
● Potansiyel müşteri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi,
● Yardım faaliyetlerinin yürütülmesi,
● Risk analizi değerlendirmelerinin yapılması,
● Dijital ortamlar da dahil olmak üzere her türlü mecrada reklam ve tanıtım amacıyla pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi.


G. III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurtiçi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Politika’nın G.II başlığı altında yer alan amaçlarla yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.


G. IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ
Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 8. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
● Açık rızanızın bulunması,
● Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
● Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
● Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
● İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Bu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,
● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
● İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
● Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
● KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
● Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
● İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
● Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
 

İ. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Ulugöl Plaza No:20 K:7 D:12 Ataşehir / İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, motultr@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@tr.motul.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.


J. POLİTİKA HAKKINDA
Bu Politika Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın www.motul.com.tr adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.