Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Firma Motul zriadila webové stránky www.motul.sk pre osobné informácie používateľov. Používanie týchto webových stránok z vašej strany bude podliehať nižšie uvedeným všeobecným podmienkam pre prístup a používanie a platným zákonom. Pri vstúpenie na tieto stránky a pri ich používaní bezvýhradne súhlasíte so Všeobecnými podmienkami, ktoré prevažujú nad akýmikoľvek zmluvami, ktoré ste mohli prípadne v tejto súvislosti uzavrieť s firmou Motul alebo s jej dcérskymi spoločnosťami alebo s členmi obchodnej siete tejto firmy.

Webové stránky www.motul.com (ďalej len "Motul.com") sú voľne prístupné webové stránky editované firmou Motul, verejnou obchodnou spoločnosťou so základným imaním vo výške 3.642.000 eur, ktorá je vedená v obchodnom registri v Bobigny pod číslom B 572 055 846 a ktorej sídlo je 119 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers, Francúzsko. Stránky Motul.com sú hosťované firmou Oxalide, verejnou obchodnou spoločnosťou so základným imaním 152.800 euro, ktorej sídlo je 13 rue Greneta 75003, Paríž.

PRÍSTUP NA STRÁNKY

Editor vynaloží maximálne úsilie, aby umožnil prístup k týmto stránkam 24 hodín denne, sedem dní v týždni, s výnimkou situácií, ktoré nebude môcť ovplyvniť alebo ktoré nebude môcť ovplyvniť firma Motul, a okrem prípadných odstávok a nevyhnutnej údržby týchto webových stránok a súvisiacich služieb. Firma Motul preto nemôže garantovať dostupnosť týchto stránok a súvisiacich služieb ani spoľahlivosť prenosov a fungovanie, pokiaľ ide o čas a kvalitu.

Nedá sa odvolávať na zodpovednosť editora, pokiaľ nie je umožnený prístup na tieto stránky alebo nemožno využívať súvisiace služby.

OCHRANA A SPRACOVANIE údajov osobnej povahy

Webové stránky Motul.com v súčasnej dobe nepožadujú žiadne osobné informácie, názov účtu ani heslo. Preto môžete tieto Stránky používať, bez toho aby ste museli poskytovať svoje identifikačné údaje či akékoľvek osobné informácie.

Avšak, môžeme tak získavať automaticky odosielané informácie, ktoré však nemôžu byť prepojené s konkrétnymi osobami. Tieto informácie môžu zahŕňať informácie o krajine prístupe, typu internetového prehliadača, ktorý používate, systému vášho počítača a názvu domény, z ktorej ste na webové stránky vstúpili.

Pri vstúpenie na naše webové stránky môžeme do vášho počítača umiestniť cookie súbory. Cookie je malý skript odoslaný do vášho prehliadača z webového servera, ktorý je následne uložený na pevný disk vášho počítača. Súbory Cookie nám však neumožňujú vás osobne identifikovať. Všeobecne povedané, umožňujú nám zaregistrovať informácie týkajúce sa vášho prehliadača používaného na prezeranie našich webových stránok (ktoré stránky boli prezerané, dátum a čas nahliadnutia a pod.), Ktoré si môžeme načítať pri vašej nasledujúcej návšteve. S umiestňovaním cookie súborov samozrejme nemusíte súhlasiť. V takom prípade vykonajte príslušnú zmenu v nastavení svojho prehliadača, však potom môžu niektoré časti webových stránok fungovať len čiastočne. Používanie cookie súborov môžete tiež kedykoľvek vyradiť z prevádzky podľa pokynov uvedených v užívateľskej príručke k vášmu počítaču.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Informácie a odporúčania uvedené na týchto webových stránkach sú poskytované v dobrej viere. Firma Motul, jej dcérske spoločnosti a distribútori vyvíjajú maximálne úsilie, aby na webových stránkach Motul.com poskytovali iba kvalitné informácie. Firma Motul však nemôže zaručiť absolútnu presnosť a úplnosť všetkých týchto informácií. Tieto informácie alebo dokumenty môžu obsahovať technické nepresnosti a preklepy. Vrelo odporúčame overiť presnosť a relevantnosť informácií alebo dokumentov na týchto stránkach. Firma Motul, jej dcérskej spoločnosti alebo členovia jej obchodnej siete sa v žiadnom prípade nezaväzujú vykonávať aktualizácie či opravy informácií šírených prostredníctvom webových stránok Motul.com. Firma Motul si vyhradzuje právo opravovať akékoľvek všetky zistené chyby. Informácie uvádzané na webových stránkach nemajú byť chápané ako odporúčanie k používaniu informácií, produktov, procesov, zariadení alebo prípravkov v rozpore s patentom, autorským právom alebo registrovanou obchodnou značkou. Firma Motul, jej dcérskej spoločnosti alebo členovia jej obchodnej siete odmietajú akúkoľvek výslovnú alebo nepriamu zodpovednosť, ak by používanie týchto informácií mohlo viesť k porušeniu patentu, autorského práva alebo obchodné značky.

Informácie alebo dokumenty uvádzané na tejto stránke môžu byť z času na čas aktualizujú. Konkrétne môže dôjsť k ich aktualizáciu v čase medzi ich stiahnutím a neskorším prečítaním. Tieto slúžia pre orientáciu a nemožno ich považovať za oficiálny ponuku firmy Motul, jej dcérskych spoločností alebo členov jej obchodnej siete. Môžu sa tu objaviť chyby alebo opomenutia.

Hoci firma Motul vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie bezchybnosti informácií, nemôže byť zodpovedná za akékoľvek priame či nepriame škody, ku ktorým dôjde následkom spoliehania sa na akékoľvek informácie, ktoré sa ukážu byť nepresné alebo nekompletné, alebo následkom ich používania alebo používania produktov, ku ktorým sa tieto informácie týkajú.

Prístup k produktom alebo službám prezentovaným na týchto webových stránkach môže podliehať obmedzeniam. Musíte mať preto istotu, že legislatíva krajiny, z ktorej sa pripájate k internetu, vás oprávňuje na tieto webové stránky vstupovať.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Tieto webové stránky tvorí výsledok duševnej práce, ktorej autorom je firma Motul, v zmysle článku L.111.1 a ďalších článkov francúzskeho zákona o ochrane duševného vlastníctva. O návrh a vývoj týchto stránok sa postarala firma Agence n° 9.

Fotografie, texty, slogany, nákresy, snímky, videá a ďalšie práce, ktoré sú súčasťou webových stránok, zostávajú vo vlastníctve firmy Motul alebo tretích strán, ktoré získali od firmy Motul oprávnenie na ich používanie. Kopírovanie tlačených alebo elektronických informácií uvedených na spomínaných webových stránkach a diel na nich uvedených je dovolené za predpokladu, že ich používanie bude výhradne na osobné účely, teda s výhradou akéhokoľvek používania na reklamné alebo obchodné alebo informačné účely, alebo za predpokladu splnenia ustanovení článkov L122- 4 a L122-5 vyššie uvedeného zákona.

S výnimkou vyššie uvedených ustanovení je prísne zakázané akékoľvek kopírovanie, spodobovania, používanie alebo upravovanie webových stránok alebo ich častí, alebo akýkoľvek diel alebo ich častí, z ktorých sú tieto webové stránky tvorené, akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek médiu, bez predchádzajúceho oprávnenia firmy Motul.

Názvy MOTUL, MOTULTECH a FLUID FORCE, súvisiace slogany, logá a grafické vyobrazenie a názvy produktov radu Motul a súvisiacich služieb sú registrovanými obchodnými značkami, ktoré vlastní firma Motul, a ktoré nemožno bez písomného oprávnenia firmy Motul používať, pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch uvedené inak . Na týchto stránkach môžu byť uvádzané aj iné značky: tieto môže firma Motul používať na základe oprávnenia, ktoré získala od vlastníkov týchto značiek.

Kopírovanie, imitovanie, používania alebo pripájanie týchto značiek bez predchádzajúceho oprávnenia poskytnutého firmou Motul alebo príslušného vlastníka obchodnej značky, sa prísne zakazuje v súlade s ustanoveniami článkov L713-2, L713-3 a L716-1 vyššie uvedeného zákona.

S výhradou ustanovení Všeobecných podmienok nesmie používateľ kopírovať, meniť ani akýmkoľvek iným spôsobom množiť informácie a prvky uvedené na webových stránkach. Užívateľ tiež nesmie do webových stránok zasahovať ani akýmkoľvek iným spôsobom porušovať práva duševného vlastníctva firmy Motul a tretích strán, ktoré udelili povolenie firmu Motul na ich používanie. Prísne sa zakazuje používať práva duševného vlastníctva firmy Motul alebo tretích strán, ktoré poskytli firme Motul oprávnenie na používanie ich práv duševného vlastníctva, pokiaľ k tomu výslovne neoprávňujú Všeobecné podmienky.

OBCHODNÁ SIEŤ

Obchodná sieť firmy Motul je pripravená vám poskytnúť akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré môžete v súvislosti s akýmikoľvek produktmi alebo službami prezentovanými na webových stránkach požadovať. Poraďte sa s vašim distribútorom alebo predajcom.

Predajcovia a distribútori sú nezávislí a konajú vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Ako takí sú preto zodpovední za akékoľvek informácie, ktoré na webových stránkach uverejnia.

ROZHODNÉ PRÁVO

Predložené Všeobecné podmienky sa riadia francúzskymi zákonmi. Pôvodným jazykom Všeobecných podmienok je francúzština. V prípade akéhokoľvek sporu budú kompetentnými súdmi iba francúzske súdy, konkrétne parížsky obvodný súd, ktorý bude mať výhradnú právomoc ohľadom problematiky obchodných značiek.

AKTUALIZÁCIA VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

Firma Motul si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez upozornenia upravovať a aktualizovať tieto webové stránky, rovnako tak aj Všeobecné podmienky. Používateľ sa potom musia takými úpravami a aktualizáciami riadiť. Pre tento účel musí užívateľ čas od času nazerať do platných Všeobecných podmienok, aby tieto prípadné aktualizácie či úpravy zistil.