Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

KVALITA A FIREMNÁ KULTÚRA

OD KVALITY PRODUKTOV AŽ PO SYSTÉM RIADENIA KVALITY

Výrobná kultúra firmy Motul, hlboko zakorenená vo svojej histórii neustálym hľadaním stále novších a inovatívnych, efektívnych a výkonnejších mazív, prirodzeným spôsobom viedla spoločnosť k prijatiu princípov systému riadenia kvality.

Vybudovaná organizácia umožňuje plniť očakávania klientov a dokonca ich aj predvídať prijatím štruktúrovaného a pragmatického prístupu, na základe ktorého dosahuje maximálnu efektívnosť pri plnení požiadaviek medzinárodne uznávaných ukazovateľov kvality. Firma Motul je certifikovaná podľa noriem ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 a TS16949: 2009.

ORGANIZÁCIA PODĽA MAKRO PROCESOV

Firma Motul vybudovala organizáciu zameranú na klienta a orientovanú na 6 makro procesov firmy.

Táto organizácia je prispôsobená ambíciám skupiny v oblasti medzinárodného vývoja, uprednostňuje vytváranie sietí a optimalizuje dobu výroby a kvalitu vývoja a produktov.

POZORNOSŤ ZAMERANÁ NA KLIENTOV A TRHY

Kultúra spoločnosti Motul je založená na hodnotách špičkovej technológie, odbornosti, spoľahlivosti a odhodlaní plniť záväzky, je zdieľaná všetkými pracovníkmi na všetkých úrovniach, a títo ďalej šíria svoju hrdosť na to, že sú súčasťou skupiny, majú cit pre uspokojenie klienta a vykazujú rešpekt voči partnerom.

Aby si firma Motul udržala svoju vedúcu pozíciu na trhu a špeciálne miesto vo vysoko konkurenčnom a neustále sa meniacom trhovom prostredí, vyvinula a zaviedla osobitné nástroje a vyhradila značné prostriedky, aby mohla načúvať klientom, zaznamenávať potreby trhu, zabezpečovať technologický dohľad alebo inak zdieľať informácie v rámci skupiny, najmä prostredníctvom svojich expertných centier (Centres of Excellence).

DÔVERA V PARTNEROV A POŽIADAVKY NA NICH KLADENÉ

Vďaka dlhodobo budovaným vzťahom založeným na dôvere bola firma Motul schopná vytvoriť organizáciu, v rámci ktorej dáva prednosť partnerským vzťahom s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb, ktorí s ňou zdieľajú svoje skúsenosti a know-how v rámci konkrétnych projektov alebo v dennom styku.

Motul Group vyberá svojich dodávateľov ich formálnym schvaľovaním, aby tak mala istotu, že spĺňajú prinajmenšom vlastné merítka kvality, a v kľúčových prípadoch dohliada na to, či títo vyvíjajú svoje vlastné procesy a systémy, aby mohli zaručiť očakávané výsledky.

Vzťahy, ktoré má skupina so svojimi partnermi, sú dlhodobé, a preto umožňujú tímom sa sústrediť na hlavné body: riešenie a pridanú hodnotu, ktoré slúžia koncovým užívateľom produktov.

CERTIFIKÁCIA podľa najnáročnejších kvalitatívnych noriem

Už v 80. rokoch bola firma Motul zapojená do procesu formalizácie požiadaviek na kvalitu prostredníctvom národných certifikácií, ako je napríklad certifikácia Britského normalizačného inštitútu (British Standards Institution). Medzinárodné modely zabezpečenia kvality sa čoskoro stali nielen nutnosťou, ale predovšetkým výhodou a prínosom pre firmu.

Firma Motul v pozícii blízkeho partnera automobilových firiem zavádza náročná meradlo kvality najdôležitejších výrobcov originálnych produktov (OEM). Svoju prvú kvalifikáciu EAQF * získala už vo februári 1990, následne ISO 9001 * v júni 1996, QS 9000 * v októbri 1999, ISO TS 16949 * v júni 2002 a ISO 14001 v júni 2014.

Tieto certifikáty sú udržiavané a overované každých šesť mesiacov poprednou medzinárodnou organizáciou (Lloyds Register Quality Assurance Limited - LRQA) a každé tri roky sú obnovované.

(*) EAQF: Európsky štandard kvality výrobcov originálnych produktov (OEM)

QS 9000: Americký štandard kvality výrobcov originálnych produktov (OEM)

TS 16949: Medzinárodné meradlo kvality pre zladenie požiadaviek všetkých OEM (výrobcov originálnych produktov).

ISO 14001: Medzinárodný štandard stanovujúci kritériá pre systém riadenia životného prostredia

DOKONALÉ ZLOŽENIE PRODUKTOV

Už po mnohé roky zákazníci oceňujú vysokú kvalitu a mimoriadnu výkonnosť produktov firmy Motul. Tento úspech je založený na ich dokonalom zložení, vývoji a tiež na výrobných procesoch.

Laboratóriá a výrobný podnik sú neustále udržiavané na vysokej úrovni či dokonca zlepšované nielen vďaka veľkým investíciám, ale produkty firmy Motul tiež prechádzajú prísnou kontrolou v každej etape ich životného cyklu, od chvíle vytvorenia ich zloženia aj v priebehu všetkých fáz výroby.

Produkty sú preto kontrolované počas formulácie ich zloženia, miešania a balenia a zároveň sú vo všetkých fázach ich distribúcie (pri skladovaní, distribúcii, na predajných miestach) odoberané vzorky, ktoré sú následne analyzované.

ÚPLNÁ vysledovateľnosť produktov

Aby bolo možné garantovať bezpečnosť produktu, obsahuje systém spätného vyhľadania produktov rôzne fázy ich výroby a distribúcie.

Výsledky každej kontroly sú preto zaznamenávané a kedykoľvek je možné do nich nahliadnuť.

Každé balenie je presne označené, takže je možné produkty vysledovať a je okamžite možné zistiť dáta, miesta a podmienky výroby.

SPOĽAHLIVOSŤ nadovšetko

Firma uchováva tisíce vzoriek referenčných produktov, aby bolo možné priebežne sledovať zmeny ich kvality a zodpovedať prípadné budúce otázky.

Táto kontrola zaisťuje bezchybnú kvalitu produktov a pomáha neustále zlepšovať procesy a zloženie. Zároveň predstavuje metódu, pomocou ktorej je možné zohľadniť obmedzenia trhu, ako napríklad nové správanie alebo potreby zo strany užívateľov.