Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Политика за поверителност

Обща информация

Motul е създал този сайт - www.motul.be за информация на своите потребители. Използването на сайта подлежи на общите условия за достъп и ползване, описани по-долу. По отношение на достъпа и използването на сайта Вие трябва да приемете безусловно Общите Условия, които имат предимство пред всяко друго споразумение, които може да имате, във всяко друго отношение с Motul или с неговите дъщерни дружества или на членовете на търговската си мрежа.

Сайтът www.motul.bg (наричан по-нататък Motul.be) е безплатен сайт, администриран от Motul - компания с капитал от 3642000 евро, регистрирана в търговския регистър на град Бобини - Франция под номер B 572 055 846, чиито главен офис се намира на 119 бул. Феликс Форе, 93300 Обелвилие, Франция. Motul.bg се хоства от Oxalide, компания с капитал от 152800 евро и чиито главен офис се намира в Париж на адрес 13 ул. Гренета, 75003 Париж.

Достъп до сайта

Администраторът прави всичко възможно, за да предостави достъп до сайта по всяко време, освен в случаите, когато няма контрол над обстоятелствата или при събитие, което е извън контрола на Motul и при случай на недостъпност до сайта, предизвикана от принудително спиране или необходимост от действия по поддръжка на Сайта. Следователно, Motul не е в състояние да гарантира достъпността на  Сайта и/или услугите, или надеждността на предаване и представяне в срок и качество на отговора.

Отговорност от редактора не може да бъде търсена в случай, че няма достъп до Сайта и до услугите, които предлага.

Защита и обработка на личните данни

Сайтът Motul.bg понастоящем не изисква лична информация, потребителско име или парола за вход. Можете да използувате сайта без да се идентифицирате и да давате за себе си каквито и да е лични данни.

Ние бихме могли обаче, да получим автоматично изпратена информация, но тя в никакъв случай не се отнася до личността. Тази информация може да сочи местонахождение, тип интернет браузър, които използувате, системата на Вашия компютър или домейна, чрез който сте получили достъп до сайта.

Когато посещавате нашия сайт, ние бихме могли да поставим cookie на Вашия компютър. Това е малък запис, изпратен до Вашия браузър от мрежовия сървър  и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Този знак  не ни позволява да Ви идентифицираме като личност. Най-общо казано - ние можем да регистрираме информация, свързана с посещението на нашия сайт /разгледани станици, дата и час на влизането в сайта и т.н/, която можем да прочетем при успешно Ваше посещение.

Естествено, Вие можете да се потивопоставите, сменяйки настройките на Вашия браузър, но в този случай е възможно да нямате пълен достъп до сайта . Можете също така да елиминирате това cookie по всяко време сами, обръщайки се към наръчника за употреба на Вашия компютър.

Ограничения и отговорност

Този мрежови сървър дава добросъвестна  информация и препоръки. Motul, неговите представителства и дистрибутори се грижат и правят всичко по силите си за разпространението на актуална информация чрез сайта Motul.bg. Motul все пак не може да гарантира абсолютната точност и изчерпателност на тази информация.

Тази информация и/или документи биха могли да съдържат технически неточности или правописни грешки. Препоръчваме Ви да проверите точността и съответствието на информацията и/или документите, предоставяни в този сайт. Motul, неговите представителства или членове на търговската му мрежа в никакъв случай не осъвременяват и коригират  информацията, разпространявана чрез сайта Motul.bg.

Motul си запазва правото да коригира всички грешки, възможно най-скоро след установяването им. Информацията на сайта не би трябвало да се възприема като препоръка да се използуват информация, продукти, способи, оборудване или формулировки в противоречие с патента, авторското право и търговската марка. Motul, неговите представителства или членове на търговската му мрежа отказват да поемат отговорност , ако използуването на тази информация е било с цел използуването без разрешение на чужд патент, авторско право или търговска марка.

Информацията и/или документите, които виждате в Сайта биха могли да бъдат променени и осъвременени по всяко време. В това число, те биха могли да бъдат коригирани във времето, в което ползвателят ги сваля и чете по-късно. Те са само за упътване и не бива да бъдат считани като предложение за договор от страна на Motul, неговите представителства или членове на търговската му мрежа. Грешки или пропуски биха могли да възникнат.

По този начин, Motul полага всички усилия в ангажимента си и не би могъл  да носи отговорност за всички директни или косвени вреди в резултат на доверие в част от информацията , нейното използуване или ползуването на продукт, към който тя насочва и/или който доказва нейната неточност или непълнота.

Достъпът до продукти и услуги, представяни в този Сайт би могъл да бъде ограничен. Следователно, Вие можете да се уверите в това дали законът в страната, в която се свързвате с Интернет мрежата, Ви дава право на достъп до нашия Сайт.

Права върху интелектуалната собственост

Този сайт е интелектуален  продукт, чийто автор е Motul по силата на Чл. L.111.1 и следващите го от Френския Кодекс на  Интелектуалната собственост. Дизайнът и развитието на въпросния Сайт са поети от компанията Agence n°9.

Снимките, текстът, надсловите, рисунките, картините, видеото и всички други, включени в Сайта са собственост на Motul . Всички материали в този сайт са предназначени изключително и само за персонална употреба , изключвайки използуването им за реклама и/или с търговска цел и/или цел информиране ,и/или други , които не са в съответствие с клаузите на Чл. L122-4 и Чл. L122-5 от Кодекса за интелектуална собственост.

С изключение на горните  клаузи, всяко възпроизвеждане, репрезентация, употреба  или поправки, чрез какъвто и да е процес или средство да са използвани върху различните части на Сайта, е изключително забранено без предварително  оторизиране от Motul.

Наименованията MOTUL, MOTULTECH и FLUID FORCE, свързаните с тях надслови, лого и графични представяния, наименованията на продуктите от гамата на Motul и услугите, свързани с тях, са най-малкото точно оповестени, регистрирани търговски марки, собственост на Motul, които не могат да бъдат използувани без писменото упълномощаване от  Motul. Други марки също могат да присъстват като дял – те са използувани от  Motul с упълномощаване от браншовия холдинг.

Възпроизвеждането, имитацията, използуването или прибавянето на тези търговски марки без придобиване на правото и оторизирането от страна на Motul или респективно браншовия холдинг е строго забранено в съответствие с разпоредбите на чл. L713-2, L713-3 и L716-1 от гореупоменатия Кодекс.

Във връзка с разпоредбите на Общите условия, ползвателят на Сайта не бива да копира или възпроизвежда по друг начин информация или части от Сайта.

Търговска мрежа

Търговската мрежа на Motul в България е готова да даде всякаква допълнителна информация, касаеща някой от продуктите или услугите, представени в Сайта.

Моля, обърнете се към Вашия представител или дистрибутор.

Представителите и дистрибуторите са независими и действат от свое име и за своя сметка.

Приложно право

Настоящите Общи условия са съобразени с Френското право. Оригиналният език на Общите условия е френският. В случай на спор, единствено Френският Съд ще бъде компетентен и в частност Френският Областен  Съд, ще има изключителното право и компетентност по материята за търговската марка.

Актуализация на Общите Условия

Motul си запазва правото да внася поправки и промени по всяко време и без предупреждение както в Сайта, така и в Общите Условия. Тези поправки и промени ще бъдат отнасяни към ползвателя, който трябва да се консултира с раздела на  действащите  Общи Условия.Благодарим ви за посещението на Motul сайт и за интереса към нашата марка и продукти.