Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

Качество и Фирмена Култура

ОТ ПРОДУКТОВО КАЧЕСТВО КЪМ СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВО

Производствената култура на Motul се корени в историята на компанията, непрестанния стремеж към иновации, ефикасност и подобрения на маслата. Тези традиции спомагат за естествено внедряване на система за управление на качеството.

Организацията на работния процес спома да се задоволят и дори да се предвидят очакванията на клиента чрез структуриран и прагматичен подход насочен към максимална ефективност в съчетание с утвърдени международни стандарти. Motul е сертифициран по  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  и TS16949:2009.

Организация на макро процесите

Организацията на Motul е с пряк фокус върху клиента и шестте макро процеса в компанията. Структурата на компанията спомага за развитие в международен план, оптимизира комуникацията с клиенти и партньори, и съблюдава за високото качество на произвежданите продкти.

Фокус върху клиенти и пазари

Корпоративната култура на Motul, базирана на опит, автентичност и отговорност, се споделя от всички нива на работния състав. Служителите на Motul споделят своята гордост и принадлежност към компанията, като същевременно се стремят да удволетворят очакванията както на клиента, така на парньорите.

За да задържи позицията си като лидер на един силно конкурентен и променящ се пазар, Motul е разработила пакет от мерки и иструменти, които спомагат компанията да е в крак с нуждите на индивидуалния клиент и на пазара. Това се осъществява чрез споделеня на информация с всички филиали на компанията в така наречения Център за Усъвършенстване.

Доверие и изисквания към парньорите

Благодарение на партньорските отношения, изградени върху доверие във времето, Motul се радва на стабилни връзки с партьорите и доставчиците си, които споделят своя опит и ноу-хау в рамките на конкретни проекти или просто ежедневно.

Motul Group стрикно подбира своите доставчици, като се стреми те да покриват стандартите, от които се води самата фирма. В определни проекти компанията следи за правилното протичане на работния процес и операциите на своите партньори с цел да гарантира постигането на очакваните резултати.

Отношенията на компанията с партньорите са дългосрочни, позволяващи на екипите да се фокусират върху главната цел: решения и добавена стойност за потребителите на крайния продукт.

Сертифициране спрямо най-високите стандарти

Още през 80-те Motul се въвлича в процеса по въвеждане на изисквания за качеството чрез национални сертификати като този на Британската Агенция по Стандартизация. Скоро международните сертификати за качество се превърнаха не само в жизнено важна необходимост, но е в предимство за компанията.

Поради тясното сътруднучество на Motul с автомобилната индустрия, компанията въвежа стриктните стандарти за качество, приети от производителите на автомобили ( ОЕМ). Копанията се сдобива със своя първи EAQF* сертификат още през февруари 1990, ISO 9001* през юни 1996, QS 9000* през октомври 1999, ISO TS 16949* през юни 2002 и ISO 14001 през юни  2014.

Сътоветствието със стандартите се проверява на всеки шест месеца от реномираната междинародна организация (Lloyds Register Quality Assurance Limited - LRQA), а самите сертификати се подновят на всеки три години.

 (*) EAQF: Стандарт за качество на европейските автомобилни производители

QS 9000: Стандарт за качество на американските автомобилни производители

TS 16949: Международен обединяващ общите изисквания към системите за управление на качеството в автомобилната промишленост

ISO 14001: Международен стандарт за системи за управление на околната среда

Формула за качество

Високото качество и ненадминато представяне на продуктите на Motul е всепризнато и утвърдено във времето. Успехът на компанията се дължи както в разработката на продуктите, така и в самия производствен процес.

За постоянното подобряване на нивото на изпълнение в лабораториите и завода са направени големи  инвестиции, но и самите продукти  Motul се подлагат на строг контрол на всеки етап от целия им жизнен цикъл в различните фази на производството.

Продуктите се проверяват по време на тяхното формулиране, блендиране и опаковане. Редовно се взимат проби, които се анализират през всички етапи на тяхното разпространение (съхранение, дистрибуция и продажни точки).

Пълна проследяемост на продуктите

За да се гарантира безопасността на продукта,  система за проследяване покрива различните етапи на производство и разпространение.

Резултатите от всяка инспекция се записват и могат да бъдат разгледани по всяко време.

Всяка опаковка е маркирана, така че да може веднага да се проследи датата, мястото и условията на производство.

Надежност преди всичко

Хиляди проби се съхраняват от произведените масла, за да се проследят промените в качеството им с течение на времето и  да бъдем в състояние да си отговорим на възможните бъдещи въпроси.

Тази проверка гарантира безупречно качество на продуктите и спомага за постоянното подобряване на процесите и формулировките.

Това също е начин да се вземат предвид промените на пазара - като например ново поведение или нужди от страна на потребителите.