Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBECNÉ INFORMACE

Firma Motul zřídila webové stránky www.motul.cz pro osobní informace uživatelů. Používání těchto webových stránek z vaší strany bude podléhat níže uvedeným všeobecným podmínkám pro přístup a používání a platným zákonům. Při vstoupení na tyto stránky a při jejich používání bezvýhradně souhlasíte se Všeobecnými podmínkami, které převažují nad jakýmikoli smlouvami, které jste mohli případně v této souvislosti uzavřít s firmou Motul nebo s jejími dceřinými společnostmi nebo se členy obchodní sítě této firmy.

Webové stránky www.motul.com (dále uváděné jako „Motul.com“) jsou volně přístupné webové stránky editované firmou Motul, veřejnou obchodní společností se základním kapitálem ve výši 3.642.000 euro, která je vedena v obchodním rejstříku v Bobigny pod číslem B 572 055 846 a jejíž sídlo je 119 Boulevard Félix Faure 93300 Aubervilliers, Francie. Stránky Motul.com jsou hostovány firmou Oxalide, veřejnou obchodní společností se základním kapitálem 152.800 euro, jejíž sídlo je 13 rue Greneta 75003, Paříž.

PŘÍSTUP NA STRÁNKY

Editor vynaloží maximální úsilí, aby umožnil přístup k těmto stránkám 24hodin denně, sedm dní v týdnu, s výjimkou situací, které nebude moci ovlivnit nebo které nebude moci ovlivnit firma Motul, a kromě případných odstávek a nutné údržby těchto webových stránek a souvisejících služeb. Firma Motul proto nemůže garantovat dostupnost těchto stránek a souvisejících služeb ani spolehlivost přenosů a fungování, pokud jde o čas a kvalitu.

Nelze se odvolávat na odpovědnost editora, pokud není umožněn přístup na tyto stránky nebo nelze využívat související služby.

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ OSOBNÍ POVAHY

ebové stránky Motul.com v současné době nepožadují žádné osobní informace, název účtu ani heslo. Proto můžete tyto Stránky používat, aniž byste museli poskytovat své identifikační údaje či jakékoli osobní informace.

Nicméně, můžeme tak získávat automaticky odesílané informace, které však nemohou být propojeny s konkrétními osobami. Tyto informace mohou zahrnovat informace o zemi přístupu, typu internetového prohlížeče, který používáte, systému vašeho počítače a názvu domény, ze které jste na webové stránky vstoupili.

Při vstoupení na naše webové stránky můžeme do vašeho počítače umístit cookie soubory. Cookie je malý skript odeslaný do vašeho prohlížeče z webového serveru, který je následně uložen na pevný disk vašeho počítače. Soubory Cookie nám však neumožňují vás osobně identifikovat. Obecně řečeno, umožňují nám zaregistrovat informace týkající se vašeho prohlížeče používaného k prohlížení našich webových stránek (které stránky byly prohlíženy, datum a čas nahlížení apod.), které si můžeme načíst při vaší následující návštěvě. S umísťováním cookie souborů samozřejmě nemusíte souhlasit. V takovém případě proveďte příslušnou změnu v nastavení svého prohlížeče, nicméně pak mohou některé části webových stránek fungovat jen částečně. Používání cookie souborů můžete také kdykoliv vyřadit z provozu podle pokynů uvedených v uživatelské příručce k vašemu počítači.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Informace a doporučení uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány v dobré víře. Firma Motul, její dceřiné společnosti a distributoři vyvíjejí maximální úsilí, aby na webových stránkách Motul.com poskytovali pouze kvalitní informace. Firma Motul však nemůže zaručit absolutní přesnost a úplnost veškerých těchto informací. Tyto informace anebo dokumenty mohou obsahovat technické nepřesnosti a překlepy. Vřele doporučujeme ověřit přesnost a relevantnost informací anebo dokumentů na těchto stránkách. Firma Motul, její dceřiné společnosti nebo členové její obchodní sítě se v žádném případě nezavazují provádět aktualizace či opravy informací šířených prostřednictvím webových stránek Motul.com. Firma Motul si vyhrazuje právo opravovat jakékoli případně zjištěné chyby. Informace uváděné na webových stránkách nemají být chápány jako doporučení k používání informací, produktů, postupů, zařízení nebo přípravků v rozporu s patentem, autorským právem nebo registrovanou obchodní značkou. Firma Motul, její dceřiné společnosti nebo členové její obchodní sítě odmítají jakoukoli výslovnou či nepřímou odpovědnost, pokud by používání těchto informací mohlo vést k porušení patentu, autorského práva nebo obchodní značky.

Informace anebo dokumenty uváděné na této stránce mohou být čas od času aktualizovány. Konkrétně může dojít k jejich aktualizaci v době mezi jejich stažením a pozdějším přečtením. Tyto slouží pro orientaci a nelze je považovat za oficiální nabídku firmy Motul, jejích dceřiných společností nebo členů její obchodní sítě. Mohou se zde objevit chyby nebo opomenutí.

Přestože firma Motul vynakládá maximální úsilí pro zajištění správnosti informací, nemůže být činěna odpovědnou za jakékoli přímé či nepřímé škody, ke kterým dojde následkem spoléhání se na jakékoli informace, které se ukáží býti nepřesné nebo nekompletní, nebo následkem jejich používání nebo používání produktů, ke kterým se tyto informace vztahují.

Přístup k produktům nebo službám prezentovaným na těchto webových stránkách může podléhat omezením. Musíte mít proto jistotu, že legislativa země, ze které se připojujete k internetu, vás opravňuje na tyto webové stránky vstupovat.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Tyto webové stránky tvoří výsledek duševní práce, jejíž autorem je firma Motul, ve smyslu článku L.111.1 a dalších článků francouzského zákona o ochraně duševního vlastnictví. O návrh a vývoj těchto stránek se postarala firma Agence n°9.

Fotografie, texty, slogany, nákresy, snímky, videa a další práce, které jsou součástí webových stránek, zůstávají ve vlastnictví firmy Motul nebo třetích stran, které získaly od firmy Motul oprávnění k jejich používání. Kopírování tištěných či elektronických informací uvedených na zmíněných webových stránkách a děl na nich uvedených je dovoleno za předpokladu, že jejich používání bude výhradně pro osobní účely, tedy s výhradou jakéhokoli používání pro reklamní anebo obchodní anebo informační účely, anebo za předpokladu splnění ustanovení článků L122-4 a L122-5 výše uvedeného zákona.

S výjimkou výše uvedených ustanovení je přísně zakázáno jakékoli kopírování, zpodobňování, používání nebo upravování webových stránek nebo jejich částí, nebo jakýkoli děl nebo jejich částí, ze kterých jsou tyto webové stránky tvořeny, jakýmkoli způsobem a na jakémkoli médiu, bez předchozího oprávnění firmy Motul.

Názvy MOTUL, MOTULTECH a FLUID FORCE, související slogany, loga a grafická vyobrazení a názvy produktů řady Motul a souvisejících služeb jsou registrovanými obchodními značkami, které vlastní firma Motul, a které nelze bez písemného oprávnění firmy Motul používat, pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak. Na těchto stránkách mohou být uváděny i jiné značky: tyto může firma Motul používat na základě oprávnění, které získala od vlastníků těchto značek.

Kopírování, imitování, používání nebo připojování těchto značek bez předchozího oprávnění poskytnutého firmou Motul nebo příslušného vlastníka obchodní značky, se přísně zakazuje v souladu s ustanoveními článků L713-2, L713-3 a L716-1 výše uvedeného zákona.

S výhradou ustanovení Všeobecných podmínek nesmí uživatel kopírovat, měnit ani jakýmkoli jiným způsobem množit informace a prvky uvedené na webových stránkách. Uživatel také nesmí do webových stránek zasahovat ani jakýmkoliv jiným způsobem porušovat práva duševního vlastnictví firmy Motul a třetích stran, které oprávnily firmu Motul k jejich používání. Přísně se zakazuje používat práva duševního vlastnictví firmy Motul nebo třetích stran, které poskytly firmě Motul oprávnění k používání jejich práv duševního vlastnictví, pokud k tomu výslovně neopravňují Všeobecné podmínky.

OBCHODNÍ SÍŤ

Obchodní síť firmy Motul je připravena vám poskytnout jakékoli doplňující informace, které můžete v souvislosti s jakýmikoli produkty nebo službami prezentovanými na webových stránkách požadovat. Poraďte se s vašim distributorem nebo prodejcem.

Prodejci a distributoři jsou nezávislí a jednají svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost. Jako takoví jsou proto odpovědní za jakékoli informace, které na webových stránkách uveřejní.

ROZHODNÉ PRÁVO

Předložené Všeobecné podmínky se řídí francouzskými zákony. Původním jazykem Všeobecných podmínek je francouzština. V případě jakéhokoli sporu budou kompetentními soudy pouze francouzské soudy, konkrétně pařížský obvodní soud, který bude mít výhradní pravomoc ohledně problematiky obchodních značek.

AKTUALIZACE VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Firma Motul si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění upravovat a aktualizovat tyto webové stránky, stejně tak i Všeobecné podmínky. Uživatel se pak musí takovými úpravami a aktualizacemi řídit. Pro tento účel musí uživatel čas od času nahlížet do platných Všeobecných podmínek, aby tyto případné aktualizace či úpravy zjistil.