Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

وسایل موتوری دریایی

انجین وسایل موتوری دریایی (Motul)، شرایط و ویژگی های منحصر به خود را دارند به صورتی که از انجین های خودرو و موتورسیکلت کاملاً متمایز می باشند. این نوع انجین ها در شرایط دمایی بسیار سردتر فعالیت می کنند و سیستم های خنک کنندۀ آنها از آب محیط اطراف برای خنک کنندگی استفاده می کند. در نتیجه، هنگام راندن با بیشترین فشار بر انجین و در حالی که دمای مایع خنک کننده بسیار پایین است، این انجین ها رسوبی ضخیم از خود بر روی شمع، پیستون و پورت ها بر جای می گذارند. به همین دلیل برای اطمینان از عملکرد درست و ایمن این نوع از انجین ها باید از روان کننده هایی استفاده شود که اختصاصاً برای وسایل موتوری دریایی فرمول بندی شده اند.

Cookies Text Learn More