Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

روغن های هیدرولیک

کاربردهای چندگانۀ روغن های هیدرولیک موتول برای انواع جعبه دنده در خودروهای سنگین، علاوه بر پاکسازی مدارهای روغن، به محافظت از پمپ ها و سوپاپ ها کمک می کند و نیز می تواند جایگزینی برای روغن جعبه دنده و حتی روغن انجین (مانند MTO-4 30) باشد.

Cookies Text Learn More