Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

روغن سیستم انتقال قدرت

تعویض دندۀ بسیار آسان ....... با روغن های جعبه دندۀ موتول، تعویض دنده هرگز به این آسانی نبوده است! سری کامل روغن ها برای کاربردهای بسیار گوناگون از جعبه دنده های مکانیکی تا تمامی انواع جعبه دنده های اتوماتیک (شامل رباتی، CVT، و کلاچ دوگانه). حداکثر محافظت و ایجاد عمر مفید بیشتر برای جعبه دنده در هر شرایط. روغن های جعبه دنده باید بر حسب توصیه های تولیدکنندگان وسایل نقلیه انتخاب شوند.

Cookies Text Learn More