Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

رویارویی با غیر ممکن ها

مراحل نفس گیر ماراتون داکار، طاقت فرساترین روزهای یک ورزشکار حرفه ای در این عرصه را رقم می زند و او نمی تواند هیچ نوع کمکی از فضای خارج مسابقات دریافت کند.

Read more


Joan Barreda صانحه را تجربه کرد و فرمان موتورسیکلت اش از دو ناحیه شکست. هر موتورسیکلت سوار آگاه می داند در صورت شکستن فرمان چه کار کند اما Barreda نه تنها فرمان را تعمیر کرد بلکه به مسیر خود به جلو ادامه داد و بزرگترین حریف خود را پشت سر گذاشت.

اسم این اتفاق را خوش شانسی بگذاریم یا نه، این دستاورد اکنون به عنوان بخشی از تاریخ رالی ثبت شده است. اعتقاد موتول این است: به راهی ادامه بده که دیگران در آن توقف کرده اند.

Cookies Text Learn More