Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

وسایل موتوری باغنبانی

موتول طیف گسترده ای از محصولات دوزمانه و چهارزمانه که برای ابزار موتوری همچون اره برقی، چمن زن، و شمشاد زن فرمول بندی شده اند. محصولات خاص وسایل موتوری باغبانی که سازگار با محیط زیست اند، مسئله ای مهم برای موتول به شمار می رود و به همین دلیل موتول گواهی های زیست محیطی اروپا را برای خود کسب نموده است.

Cookies Text Learn More