Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

روغن ترمز

روغن ترمز، عنصری ضروری برای ترمزهای هیدرولیک خودرو به شمار می رود. روغن هیدرولیک با انتقال نیرو به صورت فشار و با حداکثر نیروی ترمز عمل می کند. محصولات روغن ترمز موتول، طیفی متنوع از روغن های DOT3، DOT4، و DOT 5.1 و نیز روغن ترمز های کلاس ریس را در بر می گیرد. این روغن ها برای انواع خودرو مجهز و یا فاقد ABS یا ESP مناسب می باشند و در شرایط نرمال یا سخت استفاده می شوند و مصرف کننده می تواند از خاص بودن محصول برای استفاده های گوناگون اطمینان داشته باشد. صرف نظر از اینکه چه نوع روغن ترمزی مورد نیاز مصرف کننده قرار دارد، موتول حداکثر ایمنی را عرضه می کند تا سفری ایمن و راحت را فراهم نماید.

Cookies Text Learn More