Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

افزودنی ها

شرایط سواری و استفاده برای وسایل نقلیۀ امروزی بسیار دشوار است؛ چه در ترافیک شهری، سفر در مسافت های کوتاه، حمل بارهای سنگین، سواری آفرود، و یا حتی برای راندن با حداکثر سرعت در جاده. بنابراین، سیستم روغنکاری و سوخت رسانی به مراقبت و رسیدگی بیشتر و با تمیزی و عدم آلودگی انجین، سیستم سوخت، و سیستم دیزل نیاز دارد. برای تمیزی انجین، ذرات و آلودگی ها زدوده می شوند تا روغن تازه بتواند بهترین کارایی را از خود و در مدارهای تمیز روغن رسانی نشان دهد. برای تمیزی سیستم سوخت رسانی، تمامی اجزای این سیستم از مخزن سوخت تا محفظۀ احتراق باید تمیز باشند و تمامی قطعات متحرک باید روغنکاری شده و مایعات ته نشین شده زدوده شوند. برای تمیزکاری سیستم دیزل، تمامی اجزای سیستم از مخزن، انژکتور، تا محفظۀ احتراق باید تمیز باشند و تمامی قطعات متحرک باید روغنکاری شوند. محصولات اختصاصی برای استفادۀ 2W و 4W. استفادۀ منظم برای طول عمر بیشتر.

Cookies Text Learn More