Choose a country or region to display content specific to your geographic position

Continue

مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکت: Motul Corazon

گام نهادن به جلو، فکر کردن به آینده و چیزی که از آن ساخته خواهد شد و کسی که آن را تغییر خواهد داد و اینکه چگونه آنها تغییر خواهند کرد را نیز در بر می گیرد. در پاسخ به این مفهوم، موتول، Motol Corazon را پدید آورد: بنیادی که فرصت های تازه را پیش روی نوجوانان در سراسر جهان قرار می دهد تا آنان را قادر بسازد از موانع خود را پشت سر بگذارند. (زیر تصویر مرد) آقای Michel Rivoire، رئیس Motol Corazon

از حمایت از آموزش نوجوانان در زمینۀ هنر استادی مکانیکی توسط یک سازمان غیر دولتی به نام Bambini NEL Deserto's Garage Italia در بورکینافاسو و پروژۀ Pescar در آمریکای جنوبی، تا پشتیبانی از ارتقاء تحصیلی برنامه های آموزشی که توسط سازمان غیر دولتی Skateistan در افغانستان ساخته شده بودند، Motul Corazon از انواع پروژه ها در هر نقطۀ جهان حمایت می کند. از همه مهمتر، Motul Corazon به گونه ای پیش می رود تا به نوجوانان این فرصت را بدهد که زندگی شخصی خود را نیز بسازند. 

مسؤلیت پذیری اجتماعی شرکت: Motul Corazon
Cookies Text Learn More